Privacyverklaring

Privacyverklaring in verband met inkomens- en budgetbeheer

 

In dit document staat omschreven hoe Bewindvoerderskantoor Walter per 01 januari 2020 invulling geeft aan de privacywetgeving (AVG).

 

Bewindvoerderskantoor Walter beheert uw inkomen en budget.  Dat gebeurt op basis van een met u gesloten overeenkomst. Om deze taak goed uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden over uw dossier worden persoonlijke gegevens van u bewaard en gebruikt. Hierbij moet u denken aan:

- Naam- en adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres

- Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum

- Gegevens over uw gezinssituatie

- Gegevens over uw inkomsten en uitgaven

- Gegevens over eventuele schulden

Naast bovengenoemde gegevens kan het voorkomen dat Bewindvoerderskantoor Walter  zogenaamde ‘bijzondere gegevens’ van u bewaart en gebruikt. Dit zijn gegevens die voor Bewindvoerderskantoor Walter van belang zijn om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen en waarvoor u Bewindvoerderskantoor Walter ook toestemming hebt gegeven.

 

Vaak moet Bewindvoerderskantoor Walter. uw gegevens delen met andere mensen of instanties zoals overheidsinstanties, werkgevers, rechtbanken, hulpverleners of eventuele schuldeisers. U mag er op vertrouwen dat dit alleen wordt gedaan als het nodig is om de taak als uw wettelijk vertegenwoordiger uit te voeren, en dat niet méér informatie wordt verstrekt dan nodig is op dat moment. Ook daarvoor hebt u Bewindvoerderskantoor Walter toestemming gegeven.

 

Uw gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard, dat is de wettelijke bewaartermijn waaraan Bewindvoerderskantoor Walter wordt gehouden. U heeft het recht om gegevens in te zien die wij over u bewaren. Als u denkt dat er sprake is van onjuistheden, dan hebt u het recht om deze te laten wijzigen.

 

Bewindvoerderskantoor Walter neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

De website van Bewindvoerderskantoor Walter is beveiligd met een betrouwbaar SSL Certificaat.  Ook de e-mails die vanuit Bewindvoerderskantoor Walter worden verzonden en de website waar u online uw dossier kunt inzien via On View, zijn extra beveiligd.

 

Vragen?

Bent u het er niet mee eens hoe uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u hierover een klacht bij ons indienen volgens ons klachtenreglement. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Als u denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als u signalen van verkeerd gebruik krijgt, neem alstublieft contact op met Bewindvoerderskantoor Walter, info@bewindvoerderskantoorwalter.nl.

Een verzoek om inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens kunt u indienen via Info@bewindvoerderskantoorwalter.nl.

Bewindvoerderskantoor Walter zal binnen maximaal 4 weken op uw verzoek reageren.

 

Bewindvoerderskantoor Walter

Postbus 267

5900 AG Venlo

077-4670103